Játékszabályzat


a Magyar Optikus Ipartestület 2024. április 6-án zajló
Facebook és Instagram nyereményjátékához

A Játék időtartama:

A Játék 2024. április 6. napján 09 óra 30 perctől 19 óra 00 percig tart.

A Nyereményjáték Szervezője: 

Magyar Optikus Ipartestület (adószám: 19014599-2-41; székhely: 1054 Budapest, Podmaniczky tér 4.; a továbbiakban „Szervező”)

A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A Nyereményjátékban kizárólag csak valós adatokkal, csak valós adatokkal,  nyilvános magán és / vagy üzleti Facebook és / vagy Instagram profillal regisztrált, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt, aki az optika szakmához tartozik (optikus, optometrista, optika tulajdonos, optika alkalmazottja, optikai termékekkel, szolgáltatással foglalkozó cég munkatársa) valamint érvényes Optikus Szakmai Nap 2024-as belépővel rendelkezik. 

Az alábbi kiírásnak megfelelően részt vesz a nyereményjátékban:

Készítsetek fotót vagy videót az Optikus Szakmai Nap rendezvényen 2024. április 6-án. Töltsétek fel a saját Instagram vagy Facebook profilotokra, megjelölve az Optika Hungary Facebook vagy Instagram oldalát. (https://www.facebook.com/optikahungaryhttps://www.instagram.com/optikahungary) és használjátok az #OSZN2024 hashtaget.

A részletes játékszabályzat ezen a linken érhető el:  https://optikahungary.hu/jatekszabalyzat/

A feltöltött story-k vagy reels-ek, fotók megküldésével a játékosok egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a Játékban. 

A résztvevők között összesen 3 db ajándékot sorsolunk ki, melynek tartalma: 

  • 1 db 50 000 Ft értékű Media Markt ajándékutalvány
  • 1 db 50 000 Ft értékű Notino ajándékutalvány
  • 1 db 50 000 Ft értékű Peek & Cloppenburg ajándékutalvány

A Játékos több story-t és/vagy reels-t, fotót is készíthet a Nyereményjáték időtartama alatt.

A sorsolás időpontja:


2024. április 6 napján 19:30 óra

A sorsolás a Szervező által rendezett Optikus Szakmai Nap eseményen kerül lebonyolításra. A sorsolás nyilvános. 

A Szervező a sorsolás alkalmával 2 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni Szja. és egyéb közteher-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a nyertest terhelik.

Az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül a nyerteseknek jelentkezniük kell nevükkel, címükkel, telefonszámukkal az Optika Hungary hivatalos Facebook vagy Instagram oldalán keresztül küldött üzenetben. Az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül a nyerteseknek jelentkezniük kell nevükkel, címükkel, telefonszámukkal az Optika Hungary hivatalos Facebook vagy Instagram oldalán keresztül küldött üzenetben. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a tartaléknyertest nevezi ki nyertesnek.


A Játékból ki vannak zárva a Magyar Optikus Ipartestület munkavállalói, alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.


Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.
Amennyiben a Játékos cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyereménye átvételére, valamint a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a gondnokával együtt jogosult.
A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel – így különösen az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a fotó beküldése – késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Szervező fenntartja a Játék szabályai, mechanizmusa, valamint nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező fenntartja a jogot továbbá, hogy a feltöltött story-kat, reels-eket, fotókat előzetesen szűrje (különösen a saját vagy a Facebook vagy az Instagram moderálási alapelvei szerint), és ezzel egyes Játékosokat a Játékból kizárjon. A story/reels/fotók tartalmak kiszűrésének szempontjai megegyeznek a Facebook és Instagram felhasználási feltételeiben foglalt kritériumokkal, így azokban nem szerepelhetnek többek között lőfegyverek, alkoholos, dohány- vagy felnőtteknek szóló termékek, online szerencsejáték, ügyességi Játék vagy sorsjáték, vényköteles gyógyszer, illetve nem hordozhatnak hamis, félrevezető, tisztességtelen vagy megtévesztő tartalmat. A Szervező fenntartja továbbá a jogot különösen, de nem kizárólag a Facebook és Instagram felhasználási feltételei szerint meztelenséget ábrázoló, gyűlöletkeltő, erőszakos és/vagy durva tartalmat hordozó tartalmak kiszűrésére. A fentieken túlmenően a Szervező fenntartja a jogot minden olyan tartalom kiszűrésére, melynek közzététele a Szervező megítélése szerint a jó ízlés sérelmével járna.

A játékos – a Facebook és az Instagram erre vonatkozó előírásainak megfelelően – kizárólag olyan storyt, reelst, fotót jogosult feltölteni/beküldeni, illetve olyan alkotással jogosult a Játékban részt venni, amely vonatkozásában teljes körűen rendelkezik a szerzői és felhasználási jogosultságokkal, vagy a részvétel és közzététel vonatkozásában a jogtulajdonos hozzájáruló nyilatkozatával. A story, reels, fotó feltöltésével /beküldésével a Játékos kijelenti, hogy a story-n / reels-en, fotón szereplő gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult, így a gyermeke nevében is kifejezetten hozzájárult a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához (közzétételéhez)–.


A Játékosok által feltöltött stroyt / reelst/ fotót a Szervező jogosult a saját Facebook és Instagram oldalán határozatlan időtartamra szólóan közzétenni.
A Játékban való részvétellel a játékos kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy ezen feltételeknek megfelel.

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja jelen Játékszabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, lakcímét nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és a Nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontján alapul, a 3.§ 9. pontja szerinti adatkezelő a Magyar Optikus Ipartestület (a továbbiakban: Adatkezelő).

A Nyereményjáték lebonyolításának, a nyeremény átadásának lehetővé tétele, a Nyereményjáték promóciója a Szervező közösségi oldalain történő közzététel útján történik.


Az adatkezelés jogalapja a Játékos adatkezeléshez való hozzájárulása. Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy hozzájárulásnak, vagyis akaratuk megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott kinyilvánításának tekintik a Játékosok Játékban történő részvételét. A Játékban való részvétel esetén Adatkezelő úgy tekinti, hogy a Játékosok félreérthetetlen beleegyezésüket adták a rájuk vonatkozó, a fentiekben részletezett személyes adatok kezeléséhez.
Az adatkezelés a Játékban való részvételtől kezdődik és a sorsolás lezárultáig, illetve sikeres részvétel esetén a nyeremény átadásáig tart, mely időtartam a Nyereményjáték lebonyolítása céljának megvalósulásához szükséges időtartamnak tekintendő. Adatkezelő az adatkezelés időtartamát követően a kezelt adatokat megsemmisíti. A Szervező közösségi oldalain megosztott tartalmakkal kapcsolatos adatkezelés azok törlése vagy zárolása iránti, az érintett Játékostól származó kérelem Adatkezelőhöz történő beérkezéséig tart.

Az adatok kezelését Adatkezelő munkaszervezetében az e feladat ellátására kijelölt munkavállalók végzik, az adatok megismerésére kizárólag ezen személyek jogosultak. A Játékosoktól származó személyes adatokat Adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja, illetve azokat – a nyertesekre vonatkozó, jelen Játékszabályzat szerinti közzététel kivételével – nem hozzák nyilvánosságra. Adatkezelő köteles továbbá gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, illetve nyilvánosságra hozataltól.

Adatkezelő további kötelezettségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza.
A Játékosok bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, törlését vagy zárolását az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint. Kérelmeiket a Játékosok az info@moi.hu e-mail címen tehetik meg.
Adatkezelő a tájékoztatási kötelezettségnek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, írásban köteles eleget tenni. A tájékoztatás ingyenes.

Az adatok helyesbítése, törlése illetve zárolása iránti kérelemnek az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt köteles eleget tenni. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja az adatokat, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely törlést kizárta. Ha az Adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a Játékossal a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Játékosok tiltakozhatnak személyes adatuk kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

A Játékosok az adataik kezelésével kapcsolatos sérelem bekövetkezése, vagy annak közvetlen fennállása esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy pert indíthatnak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt.

A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a https://optikahungary.hu/jatekszabalyzat/  oldalon keresztül érhető el.

Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

A Szervező a jelen Játékszabályzat változtatásának jogát fenntartja.
Jelen nyereményjátékot a Facebook (Facebook Inc.; székhely: 1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025) semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Játékosokat, hogy ha nyilvános Facebook és Instagram oldalon tartalmat vagy információt tesznek közzé, illetve ha a Szervező részére átadott adatának közzétételéhez a Játékban történő részvétellel hozzájárul, azzal bárkit – beleértve a Facebookra, Instagramra be nem jelentkezett embereket is – képessé tesz arra, hogy hozzáférjenek az adott információhoz és azt felhasználják, valamint az adott Játékoshoz társítsák (például a Játékos nevét és a róla készült fényképet).

A Játékos a Facebook, Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.

A Szervező a Facebookot és Instagramot a nyereményjátékkal összefüggésben teljes körűen mentesíti.

Budapest, 2024. április 6.

Magyar Optikus Ipartestület
Szervező

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google